Kwartalnik
Polskiego
Towarzystwa
Biochemicznego
Polish
Biochemical
Society
Quarterly


Numer bieżący:
Postępy Biochemii
Nr 4/2018 (Tom 64)

Current number Biochemistry:
issue 4, 2018 (vol.64)Następny numer: 1 /2019 (Tom 65)

Advances in Biochemistry:
issue 1, 2019 (vol.65)
Choroby mitochondrialne, postęp w badaniu i leczeniu

Mitochondrial diseases, progress in research and treatment

 

Katarzyna Tońska, Joanna Rusecka, Ewa Bartnik

Instytut Genetyki i Biotechnologii, Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa

Mossakowski Medical Research Centre PAS, 5 Pawinskiego St., 02-106 Warsaw, Poland

 

Artykuł otrzymano 4 czerwca 2018 r.
Artykuł zaakceptowano 10 listopada 2018 r.

Received June 4, 2018
Accepted November 10, 2018

 

 

STRESZCZENIE Choroby mitochondrialne wynikają z nieprawidłowej funkcji mitochondrialnego systemu fosforylacji oksydacyjnej: łańcucha oddechowego i syntazy ATP, produkującego energię komórkową w formie ATP. Jest to zróżnicowana grupa chorób dziedzicznych o szerokim spektrum objawów klinicznych mogących pojawić się w każdym wieku. Mogą one być wynikiem mutacji zarówno w mitochondrialnym DNA, jak i DNA jądrowym. Duża zmienność fenotypu pacjentów utrudnia ich diagnozowanie. Ostatnie osiągnięcia w dziedzinie diagnostyki i badań genetycznych oraz nowe metody reprodukcyjne są ogromną szansą na poprawę diagnostyki, leczenia i ograniczenie chorób mitochondrialnych. W tej pracy przedstawiono nowe zagadnienia pozwalające lepiej zrozumieć etiologię tych chorób oraz postęp w ich diagnozowaniu.

ABSTRACT Mitochondrial diseases are caused by dysfunction of the mitochondrial oxidative phosphorylation system and can be the result of mutations both in mitochondrial DNA and in nuclear DNA. Mitochondrial diseases collectively describe a diverse group of heritable disorders, which may present at any age and have a wide spectrum of clinical manifestations. This leads to highly variable presentations, making the diagnosis of mitochondrial diseases challenging. Recent advances in genetic testing and novel reproductive options hold great promise for improving the clinical identification and treatment of mitochondrial diseases. In this work we discuss what is new in understanding and diagnosis of mitochondrial diseases.

Kwartalnik "Postępy Biochemii" jest wydawany z pomocą finansową Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Indeksowany w Medline i Agrolibrex.

"Postępy Biochemii" a quarterly published with financial support of the Ministry of Science and Higher Education of the Republic of Poland. Indexed in Medline and Agrolibrex.

Copyright © by Pawel Pomorski and Polish Biochemical Society 2009-2016