Kwartalnik
Polskiego
Towarzystwa
Biochemicznego
Polish
Biochemical
Society
Quarterly

Numer bieżący:
Postępy Biochemii
Nr 1/2016 (Tom 62)

Current number Biochemistry:
issue 4, 2015 (vol.61)Następny numer: 2/2016 (Tom 62)
w przygotowaniu

Advances in Biochemistry:
issue 2, 2016 (vol.62)
Rola białek tnących mikrotubule w reorganizacji cytoszkieletu

Role of microtubule severing proteins in cytoskeleton reorganization

 

Ewa Wacławek i Dorota Włoga

Pracownia Cytoszkieletu i Biologii Rzęsek, Zakład Biologii Komórki, Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk, Warszawa

Laboratory of Cytoskeleton and Cilia Biology, Department of Cell Biology, Nencki Institute of Experimental Biology, Polish Academy of Sciences, Warsaw; 3 Pasteur St., 02-093 Warsaw, Poland

 

Artykuł otrzymano 7 stycznia 2016 r.
Artykuł zaakceptowano 21 stycznia 2016 r.

Received January 7, 2016
Accepted January 21, 2016

 

STRESZCZENIE Białka tnące mikrotubule posiadają zdolność do zależnej od ATP, miejscowej destabilizacji struktury mikrotubul, powodując ich skracanie lub rozpad. Powstałe krótkie fragmenty mikrotubul mogą służyć jako matryce w polimeryzacji nowych mikrotubul. Reorganizacja cytoszkieletu mikrotubularnego zależna od aktywności białek tnących mikrotubule odgrywa niezwykle ważną rolę w wielu procesach komórkowych, takich jak segregacja chromosomów w czasie mejozy i mitozy, migracja komórek, tworzenie wypustek nerwowych, powstawanie rzęsek i organizacja mikrotubul kortykalnych w komórkach roślinnych.

ABSTRACT ATP-dependent severing activity of microtubule severing proteins leads to the local destabilization of the microtubule structure and causes shortening or disassembly of the existing microtubules or formation of the numerous short microtubule fragments that serve as templates during new microtubule polymerization. Microtubule severing protein-dependent rearrangement of the microtubular cytoskeleton plays an important role in the numerous cellular processes including chromosome segregation during meiosis and mitosis, cells migration, dendrites and axon formation, cilia assembly and arrangement of the cortical microtubules in plant cells.

Kwartalnik "Postępy Biochemii" jest wydawany z pomocą finansową Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Indeksowany w Medline i Agrolibrex.

"Postępy Biochemii" a quarterly published with financial support of the Ministry of Science and Higher Education of the Republic of Poland. Indexed in Medline and Agrolibrex.

Copyright © by Pawel Pomorski and Polish Biochemical Society 2009-2016