Kwartalnik
Polskiego
Towarzystwa
Biochemicznego
Polish
Biochemical
Society
Quarterly

Numer bieżący:
Postępy Biochemii
Nr 3/2016 (Tom 62)

Current number Biochemistry:
issue 3, 2016 (vol.62)Następny numer: 4/2016 (Tom 62)
w przygotowaniu

Advances in Biochemistry:
issue 4, 2016 (vol.62)
Uwierzyć znaczy zobaczyć - o sile i konieczności rozumowania opartego na faktach Bernhard Rupp

Only seeing is believing: the power of evidence and reason

Bernhard Rupp

 

k.k. Hofkristallamt, 991 Audrey Place, Vista, CA, 92084, USA

k.k. Hofkristallamt, 991 Audrey Place, Vista, CA, 92084, USA

 

Artykuł otrzymano 6 maja 2016 r.
Artykuł zaakceptowano 8 maja 2016 r.

Received May 6, 2016
Accepted May 8, 2016

 

STRESZCZENIE Krystalografia makromolekuł to bardzo dojrzała dziedzina naukowa, która dostarcza nam pouczającego przykładu nowoczesnego rozumowania indukcyjnego i modelowego zastosowania epistemologii Bayesowskiej w naukach doświadczalnych. Zgodnie z podstawowymi założeniami teorii poznania, radykalna teza musi być poparta mocnym i wiarygodnym dowodem. Krystalografia makromolekuł opiera się na mocnych fundamentach – solidnych i bogatych danych doświadczalnych oraz szerokiej, uprzedniej wiedzy badacza. Dzięki temu stanowi idealny przykład nowoczesnego rozumowania opartego na faktach oraz w znacznym stopniu bazującego na ocenie wiarogodności stawianych tez na podstawie posiadanej już wiedzy. Jednocześnie, dziedzina ta stale dostarcza nam przełomowych, nieoczekiwanych wyników wyłaniających się z nowych obserwacji doświadczalnych. Krystalografia dzięki leżącym u jej podstaw prawom fizycznym oraz matematycznej ścisłości, mogłaby być nieomylna, gdyby nie czynnik ludzki.

ABSTRACT Biomolecular crystallography is a mature science that provides an instructive example for modern inductive reasoning as a model for Bayesian epistemology in empirical science. Fundamental scientific epistemology requires that a strong claim is supported by strong and convincing proof. Biomolecular crystallography, based on solid foundations of rich experimental data and extensive prior knowledge provides a prime example for modern, evidence based reasoning that strongly relies on assessments of plausibility based on prior knowledge while at the same time constantly delivering some of the most novel and exciting results based on new experimental evidence. As a consequence of the solid underlying physical principles and its mathematical rigor, crystallography as a mature science could be almost fool proof – were it not for the human element.

Kwartalnik "Postępy Biochemii" jest wydawany z pomocą finansową Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Indeksowany w Medline i Agrolibrex.

"Postępy Biochemii" a quarterly published with financial support of the Ministry of Science and Higher Education of the Republic of Poland. Indexed in Medline and Agrolibrex.

Copyright © by Pawel Pomorski and Polish Biochemical Society 2009-2016