Kwartalnik
Polskiego
Towarzystwa
Biochemicznego
Polish
Biochemical
Society
Quarterly

Numer bieżący:
Postępy Biochemii
Nr 2/2016 (Tom 62)

Current number Biochemistry:
issue 2, 2016 (vol.62)Następny numer: 3/2016 (Tom 62)
w przygotowaniu

Advances in Biochemistry:
issue 3, 2016 (vol.62)
Topologia mitochondrialnych kanałów potasowych

Topology of the mitochondrial potassium ion channels

 

Michał Laskowski, Bogusz Kulawiak

Pracownia Wewnątrzkomórkowych Kanałów Jonowych, Instytut Biologii Doświadczalnej PAN im. M. Nenckiego, Warszawa

Laboratory of Intracellular Ion Channels, Nencki Institute of Experimental Biology, Polish Academy of Sciences, 3 Pasteur St., 02-093 Warsaw, Poland

 

Artykuł otrzymano 27 maja 2016 r.
Artykuł zaakceptowano 30 maja 2016 r.

Received May 27, 2016
Accepted May 30, 2016

 

STRESZCZENIE Ostatnie badania wskazują na kluczową rolę mitochondriów, a w szczególności mitochondrialnych kanałów potasowych w procesach cytoprotekcji komórek poddanych niedotlenieniu. Wykazano, że aktywacja mitochondrialnego kanału potasowego o dużym przewodnictwie regulowanego jonami wapnia (mitoBKCa) oraz kanału potasowego regulowanego przez ATP (mitoKATP) chroni komórki sercowe przed cytotoksycznymi skutkami ischemii/reperfuzji. Mechanizm tego zjawiska nie jest jednak dokładnie poznany. Wydaje się, że jednym z kluczowych zagadnień dla zrozumienia mechanizmów cytoprotekcyjnych jest budowa molekularna oraz topologia kanałów potasowych rozumiana jako układ elementów struktury drugorzędowej w mitochondrialnej błonie wewnętrznej oraz orientacja przestrzenna domen podjednostek tworzących kanały. W niniejszej pracy podsumowano aktualny stan wiedzy dotyczący orientacji przestrzennej białek tworzących kanały mitoKATP oraz mitoBKCa. Wskazany został również związek między potencjalną topologią mitochondrialnych kanałów potasowych z ich rolą w mechanizmach cytoprotekcyjnych.

ABSTRACT In the inner mitochondrial membrane several potassium channels have been identified whose activation lead to cytoprotection during ischemic event. It was found that activation of mitochondrial large conductance calcium activated potassium channel (mitoBKCa) and ATP regulated potassium channel (mitoKATP) preserves brain and heart muscle cells against ischemia/reperfusion induced damage. However the detailed cytoprotection mechanism remains unclear. Similarly, the molecular structures and protein interactions of the mitochondrial potassium channels are still unknown. In this article, we summarize the current knowledge of the mitoKATP and mitoBKCa channels topology. Different aspects of this topic are discussed like import and assembly of the channel subunits and biophysical properties of mitochondrial compartments. Additionally, the consequences of different topology models on the cytoprotective function of the mitochondrial potassium channels were analyzed.

Kwartalnik "Postępy Biochemii" jest wydawany z pomocą finansową Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Indeksowany w Medline i Agrolibrex.

"Postępy Biochemii" a quarterly published with financial support of the Ministry of Science and Higher Education of the Republic of Poland. Indexed in Medline and Agrolibrex.

Copyright © by Pawel Pomorski and Polish Biochemical Society 2009-2016