Kwartalnik
Polskiego
Towarzystwa
Biochemicznego
Polish
Biochemical
Society
Quarterly

Numer bieżący:
Postępy Biochemii
Nr 2/2016 (Tom 62)

Current number Biochemistry:
issue 2, 2016 (vol.62)Następny numer: 3/2016 (Tom 62)
w przygotowaniu

Advances in Biochemistry:
issue 3, 2016 (vol.62)
Dialogi pomiędzy jądrem a mitochondriami

Dialogues between cell nuclei and mitochondria

 

Maciej Szewczyk, Piotr P. Stępień

Instytut Genetyki i Biotechnologii Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa

Institute of Genetics and Biotechnology, Faculty of Biology, University of Warsaw, Pawińskiego 5A, 02-106 Warsaw, Poland

 

Artykuł otrzymano 17 maja 2016 r.
Artykuł zaakceptowano 23 maja 2016 r.

Received May 17, 2016
Accepted May 23, 2016

 

STRESZCZENIE Poza produkcją ATP mitochondria regulują wiele procesów, między innymi apoptozę, neurodegenerację, kancerogenezę i starzenie. Genom mitochondrialny ssaków ma zaledwie 16,5 kb i koduje mniej niż 20 polipeptydów i zestaw rRNA i tRNA. Pozostałe geny kodujące białka mitochondrialne znajdują się w jądrze komórki. Prawidłowy metabolizm wymaga stałej komunikacji pomiędzy mitochondriami a jądrem. Niniejszy artykuł przedstawia nowe odkrycia dotyczące komunikacji jądrowo-mitochondrialnej: import regulatorowych miRNA z cytosolu do wnętrza mitochondriów, eksport RNA z mitochondriów, nowe 3 peptydy kodowane przez genom mitochondrialny oraz transfer DNA mitochondrialnego do genomu jądrowego. Mechanizmy i znaczenie tych procesów nie są do końca poznane i stanowią kolejne wyzwanie dla współczesnej biologii molekularnej.

ABSTRACT Mitochondria are not only ATP producing organelles, but they play pivotal roles in apoptosis, neurodegeneration, cancer and aging. Mammalian mitochondrial genome is a small DNA molecule of about 16.5 kb, encoding less than 20 polypeptides and a set of ribosomal RNAs and tRNAs. In order to ensure proper cell functioning a continous communication between cell nucleus and mitochondria must be maintained. This review presents novel developments in the field of nucleo-mitochondrial communications. We discuss the import of regulatory cytosolic miRNAs into mitochondria, export of RNA from mitochondria, the existence of novel 3 polypeptides encoded by the mitochondrial genome and the transfer of mitochondrial DNA to nuclear genomes. Mechanisms of these processes and their significance for cellular homeostasis are poorly known and present an important challenge for molecular biology.

Kwartalnik "Postępy Biochemii" jest wydawany z pomocą finansową Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Indeksowany w Medline i Agrolibrex.

"Postępy Biochemii" a quarterly published with financial support of the Ministry of Science and Higher Education of the Republic of Poland. Indexed in Medline and Agrolibrex.

Copyright © by Pawel Pomorski and Polish Biochemical Society 2009-2016