Kwartalnik
Polskiego
Towarzystwa
Biochemicznego
Polish
Biochemical
Society
Quarterly


Numer bieżący:
Postępy Biochemii
Nr 4/2016 (Tom 62)

Current number Biochemistry:
issue 4, 2016 (vol.62)Następny numer: 1/2017 (Tom 63)
w przygotowaniu

Advances in Biochemistry:
issue 1, 2017 (vol.63)
Białka z rodziny ID w inicjacji i progresji nowotworów

ID proteins in tumor initiation and progression

 

Magdalena Pruszko, Alicja Żylicz

Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej, Warszawa

1International Institute of Molecular and Cell Biology in Warsaw, 4 Ksiecia Trojdena St., 02-109 Warsaw, Poland

 

Artykuł otrzymano 23 lipca 2016 r.
Artykuł zaakceptowano 28 lipca 2016 r.

Received July 23, 2016
Accepted July 28, 2016

 

STRESZCZENIE Mimo wielu dziesięcioleci badań nad nowotworami wciąż trwają poszukiwania kluczowych regulatorów onkogenezy, które mogłyby stać się celami nowych terapii. Obiecującym kandydatem zdają się być białka z rodziny ID. Są to inhibitory wiązania do DNA czynników transkrypcyjnych bHLH, które regulują ekspresję genów związanych z różnicowaniem komórek. Zwykle geny ID ulegają ekspresji w komórkach macierzystych i progenitorowych, hamując różnicowanie. Czasem przeciwnie, ekspresja genów ID ukierunkowuje odpowiednio proces dojrzewania komórek. W nowotworach objawiają się zarówno właściwości onkogenne jak i supresorowe białek ID, zależnie od narządu dotkniętego chorobą. Na skutek rozregulowanych szlaków sygnalizacyjnych w nowotworach, geny ID ulegają nadekspresji bądź wyciszeniu. Nieprawidłowy poziom białek ID prowadzi do odróżnicowania komórek nowotworowych i nadania im cech komórek macierzystych, takich jak zdolność do samoodnowy, unikanie apoptozy i senescencji. Białka ID biorą też udział w przerzutowaniu i angiogenezie. Zaangażowanie białek ID w kluczowe procesy prowadzące do transformacji nowotworowej skłania do poznania mechanizmów ich działania i wykorzystania w projektowaniu nowych leków.

ABSTRACT Despite decades of cancer research, the search for key oncogenesis regulators as potential targets for novel therapies continues. Proteins, belonging to ID family, may be such promising candidates. They are DNA binding inhibitors, mainly of the bHLH transcription factor subfamily, which regulate genes related to cell differentiation. ID genes are normally expressed in progenitor and stem cells inhibiting their differentiation. Nevertheless, in some cases the expression of ID genes was observed to direct cell maturation process. In tumors ID proteins manifest hallmarks of both oncogenes and tumor suppressors, depending on the affected organ. As a consequence of deregulated signaling pathways occurring in cancers, ID genes may be overexpressed or silenced. In effect, abnormal levels of ID proteins invariably lead to dedifferentiation of cancer cells and give them the characteristics of stem cells, such as the ability for self-renewal, avoidance of apoptosis and senescence. Moreover, ID proteins take part in metastasis and angiogenesis. The involvement of ID proteins in carcinogenesis encourages to further investigate their mechanisms of action and implement this knowledge in the design of new drugs.

Kwartalnik "Postępy Biochemii" jest wydawany z pomocą finansową Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Indeksowany w Medline i Agrolibrex.

"Postępy Biochemii" a quarterly published with financial support of the Ministry of Science and Higher Education of the Republic of Poland. Indexed in Medline and Agrolibrex.

Copyright © by Pawel Pomorski and Polish Biochemical Society 2009-2016