Kwartalnik
Polskiego
Towarzystwa
Biochemicznego
Polish
Biochemical
Society
Quarterly

Numer bieżący:
Postępy Biochemii
Nr 3/2016 (Tom 62)

Current number Biochemistry:
issue 3, 2016 (vol.62)Następny numer: 4/2016 (Tom 62)
w przygotowaniu

Advances in Biochemistry:
issue 4, 2016 (vol.62)
Aspekt toksyczności SOD1 w stwardnieniu zanikowym bocznym

Perspective on SOD1 mediated toxicity in Amyotrophic Lateral Sclerosis

Smriti Sangwan, David S. Eisenberg

 

Molecular Biology Institute and Howard Hughes Medical Institute, UCLA, Los Angeles CA, USA

Molecular Biology Institute and Howard Hughes Medical Institute, UCLA, Los Angeles CA, USA

 

Artykuł otrzymano 30 maja 2016 r.
Artykuł zaakceptowano 7 czerwca 2016 r.

Received May 30, 2016
Accepted June 7, 2016

 

STRESZCZENIE Stwardnienie zanikowe boczne (ALS) to śmiertelna choroba neurodegeneracyjna charakteryzująca się postępującą degeneracją neuronów motorycznych rdzenia kręgowego. Z ALS powiązano obecność mutacji w wielu białkach, jednak to dysmutazę ponadtlenkową 1 (SOD1) jako pierwszą powiązano z rozwojem ALS; jest ona odpowiedzialna za około 20% rodzinnych wystąpień tej choroby. U zwierząt doświadczalnych i w próbkach pobranych od pacjentów zmutowana forma SOD1 została wykryta w złogach cytoplazmatycznych, co świadczy o toksyczności jej agregatów. W niniejszym artykule przedstawiono różne hipotezy oparte na danych biochemicznych i strukturalnych wyjaśniające rozwój ALS związany ze zmutowaną formą SOD1. Choć molekularne mechanizmy leżące u podstaw toksyczności SOD1 są w znacznym stopniu nieznane, przedstawione modele mogą wskazywać na nowe możliwości opracowywania skutecznej terapii.

ABSTRACT Amyotrophic lateral sclerosis (ALS) is a fatal neurodegenerative disease characterized by the progressive degeneration of spinal motor neurons. Although mutations in dozens of proteins have been associated with ALS, the enzyme, superoxide dismutase 1 (SOD1) was the first protein identified with the development of ALS and accounts for ~20% of familial cases. In experimental animals and patient samples, mutant SOD1 is found in cytoplasmic deposits implicating SOD1 aggregates as the toxic entities. Here we discuss the various biochemical and structure-based hypotheses proposed for mutant SOD1-associated ALS. Although much remains to be discovered about the molecular mechanism of SOD1 mediated toxicity, these hypotheses offer new avenues for therapeutic development.

Kwartalnik "Postępy Biochemii" jest wydawany z pomocą finansową Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Indeksowany w Medline i Agrolibrex.

"Postępy Biochemii" a quarterly published with financial support of the Ministry of Science and Higher Education of the Republic of Poland. Indexed in Medline and Agrolibrex.

Copyright © by Pawel Pomorski and Polish Biochemical Society 2009-2016