Kwartalnik
Polskiego
Towarzystwa
Biochemicznego
Polish
Biochemical
Society
Quarterly


Numer bieżący:
Postępy Biochemii
Nr 1/2018 (Tom 64)

Current number Biochemistry:
issue 1, 2018 (vol.64)Następny numer: 2 /2018 (Tom 64)
w przygotowaniu

Advances in Biochemistry:
issue 2, 2018 (vol.64)
50-ta rocznica odkrycia „magicznych plamek” - najnowsze osiągnięcia w badaniach nad (p)ppGpp

50th anniversary of discovering „magic spots” – the latest advances in (p)ppGpp research

 

Maciej Dylewski, Michał Sobala, Bożena Bruhn-Olszewska i Katarzyna Potrykus

Katedra Genetyki Molekularnej Bakterii, Wydział Biologii, Uniwersytet Gdański, Gdańsk

Department of Bacterial Molecular Genetics, Faculty of Biology, University of Gdańsk, 59 W. Stwosza St., 80-308 Gdańsk, Poland

 

Artykuł otrzymano 22 stycznia 2018 r.
Artykuł zaakceptowano 15 lutego 2018 r.

Received January 22, 2018
Accepted February 15, 2018

 

 

STRESZCZENIE Około 50 lat temu odkryto tzw. „magiczne plamki”, mediatory bakteryjnej odpowiedzi ścisłej, które później zidentyfikowano jako cztero- i pięciofosforan guanozyny (ppGpp i pppGpp; łącznie określane mianem (p)ppGpp). Początkowo wydawało się, że odpowiedź ścisła związana jest tylko z odpowiedzią bakterii na głód aminokwasowy, jednakże okazało się, że synteza (p)ppGpp zachodzi również pod wpływem innych stresów. Wspomniane alarmony występują u wszystkich poznanych gatunków bakterii oraz u roślin. W ostatnich latach poczyniono znaczące postępy w badaniach nad metabolizmem (p)ppGpp. Wiadomo też, że odpowiedź ścisła ma wpływ na wiele procesów komórkowych, z czego najlepiej poznano oddziaływanie na transkrypcję. Oprócz tego (p)ppGpp bierze udział w szlaku naprawy DNA związanym z transkrypcją. Dodatkowo, odpowiedź ścisła hamuje podziały komórkowe, głównie poprzez zatrzymanie replikacji DNA. (p)ppGpp ma także ważne znaczenie medyczne, jest niezbędne dla wirulencji wielu gatunków bakterii oraz do powstawania komórek przetrwałych, czyli komórek o zwiększonej tolerancji na wiele antybiotyków.

ABSTRACT About 50 years ago, „magic spots” – mediators of the bacterial stringent response, were discovered and were later identified as guanosine tetra- and pentaphosphate (ppGpp and pppGpp, jointly referred to as (p)ppGpp). At first, it seemed that stringent response is associated only with bacterial response to amino acid starvation, however, it soon turned out that (p)ppGpp is synthesized in response to other stresses as well. The mentioned alarmones are found to exist in all known bacterial species, as well as in plants. In recent years, a significant progress has been made in research on (p)ppGpp metabolism. It is also known that the stringent response affects many cellular processes, among which its effect on transcription is the best characterized. Moreover, (p)ppGpp is involved in the DNA repair pathway associated with transcription. In addition, the stringent response inhibits cell division, mainly by hindering DNA replication. (p)ppGpp is also of significant medical importance – it is necessary for virulence of many bacterial species and for turning them into persisters, i.e. cells which have elevated tolerance to many antibiotics.

Kwartalnik "Postępy Biochemii" jest wydawany z pomocą finansową Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Indeksowany w Medline i Agrolibrex.

"Postępy Biochemii" a quarterly published with financial support of the Ministry of Science and Higher Education of the Republic of Poland. Indexed in Medline and Agrolibrex.

Copyright © by Pawel Pomorski and Polish Biochemical Society 2009-2016