Kwartalnik
Polskiego
Towarzystwa
Biochemicznego
Polish
Biochemical
Society
Quarterly


Numer bieżący:
Postępy Biochemii
Nr 4/2016 (Tom 62)

Current number Biochemistry:
issue 4, 2016 (vol.62)Następny numer: 1/2017 (Tom 63)
w przygotowaniu

Advances in Biochemistry:
issue 1, 2017 (vol.63)
Wybrane białka jako biomarkery uszkodzenia nerek wykorzystywane w diagnostyce nefrologicznej

Selected proteins as biomarkers of kidney injury used in the nephrological diagnosis

 

Łukasz Dobrek, Piotr J. Thor

Katedra Patofizjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum, Kraków

Department of Pathophysiology, Jagiellonian University Medical College, 18 Czysta Str., 31-121 Kraków, Poland

 

Artykuł otrzymano 11 lipca 2016 r.
Artykuł zaakceptowano 15 września 2016 r.

Received July 6, 2016
Accepted September 15, 2016

 

STRESZCZENIE Ostre uszkodzenie nerek (AKI) jest istotnym problemem klinicznym, rozwijającym się u hospitalizowanych pacjentów w wyniku nagłego pogorszenia funkcji nerek. Natomiast w następstwie przewlekłych glomerulopatii, cewkowo-śródmiąższowych chorób nerek, nawracających odmiedniczkowych zapaleń nerek, kamicy lub chorób systemowych uszkadzających nerki (nadciśnienie tętnicze, cukrzyca) rozwija się przewlekła choroba nerek (CKD). Wczesne rozpoznanie AKI pozwala na wdrożenie odpowiedniej terapii, co w części przypadków zabezpiecza przed nieodwracalnymi powikłaniami prowadzącymi do zgonu chorego. Analogicznie, właściwa ocena biochemiczna pozwala na monitorowanie przebiegu CKD, co zmniejsza ryzyko powstania przewlekłych powikłań i rozwoju pełnoobjawowej, przewlekłej niewydolności nerek. Stąd, wciąż są poszukiwane nowe parametry laboratoryjne, obdarzone wysoką czułością i specyficznością, umożliwiające wiarygodne rozpoznanie AKI lub zaawansowanie CKD. Niniejsza praca koncentruje się na omówieniu roli czterech białek: cystatyny C, lipokaliny 1 związanej z żelatynazą neutrofili (NGAL-1), cząsteczki uszkodzenia nerek (KIM-1) oraz białka αKlotho jako nowych biomarkerów w diagnostyce AKI/CKD

ABSTRACT Acute kidney injury (AKI) is an important clinical entity, developing in hospitalized patients due to rapid deterioration of the kidney function, while chronic, progressive glomerulopathies, tubulointerstitial damage, recurrent pyelonephritis, long-lasting nephrolithiasis or systemic diseases affecting kidneys (hypertension, diabetes), result in chronic kidney disease (CKD) development. Early AKI detection enables the implementation of appropriate therapy, which in some cases prevents the irreversible complications, leading to patient’s death. Similarly, the correct biochemical assessment allows for monitoring CKD course, which reduces the risk of chronic complications and the development of symptomatic, chronic kidney failure. Therefore, novel laboratory parameters are still sought, endowed with the high sensitivity and specificity, which allow for the reliable AKI diagnosis or estimation of the CKD advancement. The paper focuses on discussing the role of the four proteins: cystatin C, neutrophil gelatinase-associated lipocalin-1 (NGAL), kidney injury molecule-1 (KIM-1) and αKlotho as novel biomarkers in AKI/CKD diagnosis.

Kwartalnik "Postępy Biochemii" jest wydawany z pomocą finansową Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Indeksowany w Medline i Agrolibrex.

"Postępy Biochemii" a quarterly published with financial support of the Ministry of Science and Higher Education of the Republic of Poland. Indexed in Medline and Agrolibrex.

Copyright © by Pawel Pomorski and Polish Biochemical Society 2009-2016