Kwartalnik
Polskiego
Towarzystwa
Biochemicznego
Polish
Biochemical
Society
Quarterly


Numer bieżący:
Postępy Biochemii
Nr 4/2016 (Tom 62)

Current number Biochemistry:
issue 4, 2016 (vol.62)Następny numer: 1/2017 (Tom 63)
w przygotowaniu

Advances in Biochemistry:
issue 1, 2017 (vol.63)
Badania nad molekularnymi mechanizmami oddziaływań pasożyt-gospodarz w celu opracowania nowych strategii terapeutycznych i szczepionek

Exploring the molecular mechanisms of parasite-host interactions with a view towards new therapeutics and vaccines

Megan Cross, Emma Klepzig, Madeleine Dallaston, Neil D. Young, Ulla-Maja Bailey, Lyndel Mason, Malcolm K. Jones, Robin B. Gasser, Andreas Hofmann

 

Structural Chemistry Program, Eskitis Institute, Griffith University, Nathan, Queensland, Australia

Structural Chemistry Program, Eskitis Institute, Griffith University, Nathan, Queensland, Australia

 

Artykuł otrzymano 15 lutego 2016 r.
Artykuł zaakceptowano 3 marca 2016 r.

Received February 15, 2016
Accepted March 3, 2016

 

STRESZCZENIE Pomimo ogromnej skali występowania chorób powodowanych przez nicienie pasożytnicze i inne patogeny wywołujące choroby zakaźne, konieczność poznania molekularnych podstaw wielu tych jednostek chorobowych była przez długi czas niesłusznie lekceważona. Z tego względu kluczowe jest przyspieszenie opracowywania nowych terapii i, w rezultacie, skutecznej kontroli wymienionych chorób. Dzięki obszernym danym uzyskiwanym podczas badań proteomicznych i genomowych możliwe jest identyfikowanie nowych białek biorących udział w oddziaływaniach patogen-gospodarz i na ich postawie badanie molekularnych podstaw tych oddziaływań. Połączenie metod z zakresu biologii systemowej i strukturalnej umożliwia z kolei zastosowanie tej wiedzy do opracowywania skutecznych leków i/lub szczepionek. W tym krótkim artykule przeglądowym opisano dwa różne białka obecne w ścianie ciała przywry krwi: aneksyny i indukowaną przez stres fosfoproteinę 1, które są obecnie uznawane za obiecujące cele terapeutyczne.

ABSTRACT Despite the massive disease burden worldwide caused by parasitic nematodes and other infectious pathogens, the molecular basis of many infectious diseases caused by these pathogens has been unduly neglected for a long time. Therefore, accelerated progress towards novel therapeutics, and ultimately control of such infectious diseases, is of crucial importance. Capitalising on the wealth of data becoming available from proteomic and genomic studies, new protein targets at the pathogen-host interface can be identified and subjected to protein-based explorations of the molecular basis of pathogen-host interactions. By combining the use of systems and structural biology methodologies, insights into the structural and molecular mechanisms of these interactions can assist in the development of therapeutics and/or vaccines. This brief review examines two different proteins from the body wall of blood flukes – annexins and the stress-induced phosphoprotein 1 – both of which are presently interesting targets for the development of therapeutics.

Kwartalnik "Postępy Biochemii" jest wydawany z pomocą finansową Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Indeksowany w Medline i Agrolibrex.

"Postępy Biochemii" a quarterly published with financial support of the Ministry of Science and Higher Education of the Republic of Poland. Indexed in Medline and Agrolibrex.

Copyright © by Pawel Pomorski and Polish Biochemical Society 2009-2016